جوانه خوار زیتون


Palpita unionalis بررسی بیولوژی و ترجیح میزبانی آفت جوانه خوار زیتون برروی نهال های زیتون در شرایط گلخانه ای. Hubner.(Lep;Pyralidae)
عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی مهناز شعبانی
Mahnaz_80sh@yahoo.com پست الکترونیکی
مقطع تحصیلی آارشناسی ارشد
نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران
سال دفاع ١٣٨۴
اساتید راهنما دآتر جعفر خلقانی
اساتید مشاور دآتر هادی استوان – دآتر فرهاد خزینی
چکیده:
از آفات مهم و قرنطینه ای موجود در نهالستان ها و باغها ی Palpita unionalis Hb. پروانه جوانه خوار
مادری زیتون بشمار می رود . هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ترجیح میزبانی این آفت با توجه به رفتار
تخمریزی در پروانه های ماده و همچنین بررسی ارقامی که برای لاروها ارجحیت غذایی بیشتری دارند و
مقایسه آنها با ارقام ترج یحی توسط حشره ماده و همچنین بررسی و تعیین ارقامی که در برابر حمله آفت
جوانه خوار زیتون ، ارقام متحمل و واجد مقاومت آنتی بیوز می باشند ، بوده است و در کنار آن ، بیولوژی
آفت نیز در شرایط محیط تحقیق یا بعبارت دیگر در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . شفیره این
آفت از روی درختان زیتون و نهالستان های منطقه طارم و لوشان جمع آوری گردید و ضمن پرورش و رها
۶۵ درصد ، برروی ۶ رقم نهال زیتون ، ± ٢۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۵ ± سازی آن در گلخانه با دمای ۵
ترجیح میزبانی و بیولوژی آن در این شرایط مورد بررسی قرار گرف ت . این آزمایش در قالب طرح بلوک کاملا
١٢ متر در * ۴ * در زیر توری به ابعاد 2.5 choices تصادفی با آرایش ۶ عدد دایره رجحان و بصورت انتخاب آزاد
گلخانه با شرایط ذکر شده انجام گردید . ۶ رقم انتخاب شده در این تحقیق ، شامل سه رقم بومی زرد ،
روغنی و فیشمی و سه رق م غیر بومی مانزانیلا ، لوک و کنسروالیا بودند . هر دایره رجحان از ۶ قسمت
تقسیم شده بود که در هر قسمت ۵ عدد از نهال های مخصوص یک رقم آزمایشی در آن قرار داشتند .
ارقام شاهد نیز در بیرون توری قرار داده شدند . به مدت ۶ هفته که معرف ٢ نسل فعالیت آفت بود ، پارامتر
های تعیین کننده ارقام ترجیح داده شده توسط پروانه ماده بمنظور تخمریزی و ارقام متحمل نسبت به
خسارت آفت اندازه گیری شدند . که پارامترهای قابل اندازه گیری به دو دسته تفکیک شدند . دسته اول
شامل پارمترهای مربوط به صفات بوتانیکی یا گیاهشناسی بمنظور بررسی صفت تح مل در شش رقم نهال
مورد آزمایش بود . این صفات که شامل اندازه گیری میانگین طول ساقه ، میانگین تعداد انشعابات ساقه ،
میانگین تعداد برگ در ١٠ سانتیمتری انتهای شاخه ، میانگین فاصله میان گره ها و میانگین تعداد انشعاب
ایجاد شده در شاخه خورده شده بودند ، از صفات مهم بمنظور ارزیابی نهال های سالم و متحمل در گلخانه
های تولید نهال و نهالستان ها می باشند . دسته دوم پارامترهای قابل اندازه گیری شامل صفات بیولوژیک
آفت بودند و عبارت بودند از ، اندازه گیری تعداد تخم ، تعداد لارو سنین اول تا پنجم ، وزن لارو سن آخر ،
MSTATC تعداد شفیره ، طول مدت نسل و تعداد برگ خورده شده . ارزیابی آماری داده ها توسط نرم افزار
انجام گرفت . RCB درقالب طرح آماری اسپلیت پلات در زمان با استفاده از طرح پایه بلوک کاملا تصادفی یا
در انتها رقم بومی زرد دارای بیشترین ترجیح میز بانی از نظر آفت بود که دارای بیشترین تعداد تخم ، لارو ،
شفیره و برگ خورده شده بود . نسبت به صفت تحمل ، هر سه رقم بومی ایران ، نسبت به سه صفت
بوتانیکی طول ساقه ، تعداد انشعابات ساقه و فاصله میان گره ها در مقایسه با ارقام شاهد ، ارقام
متحملی در برابر خسارت آفت جوانه خوار زیتون بودند و ارقام اسپانیایی مانزانیلا و یونانی کنسروالیا نسبت
به دو صفت طول ساقه و فاصله میان گره ها و رقم فرانسوی لوک نیز نسبت به دو صفت تعداد انشعابات
ساقه و فاصله میان گره ها در مقایسه با ارقام شاهد ، ارقام متحملی بودند . بمنظور بررسی میزان
Mean مقاومت آنتی بیوز در ارقام آزمایشی نیز این مقاومت از نظر شاخص میانگین سرعت رشد نسبی یا
تعداد و سطح برگ خورده شده توسط لاروها و اندازه گیری وزن شفیره ، Relative Growth Rate ( MRGR)
۶۵ درصد و فوتوپریود ١٢ ساعت در قالب ± ٢۵ درجه سانتی گراد ، رطوبت ۵ ± ها در آزمایشگاه با دمای ۵
طرح کاملا تصادفی با ٣ تکرار از هررقم استفاده شد . ارزیابی آماری این قسمت از نتایج نیز توسط نرم افزار
) MRGR انجام گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که رقم یونانی کنسروالیا با کمتر بودن مقدار MSTAC
٠ روز/گرم ) نسبت به سایر ارقام و کمترین میزان برگ خورده شده در مرحله لاروی آفت ، رقم مقاوم و . ۶٩۶
و تعداد برگ خورده شده ، ارقام حساسی بشمار آمدند که در این میان MRGR سایر ارقام بالا بودن میزان
٠.٨٧١ روز/گرم ) و رقم زرد دارای بیشترین میزان برگ ) MRGR رقم بومی فیشمی دارای بیشترین میزان
خورده شده توسط لاروها بودند . بیولوژی مرحله لاروی در شرایط ذکر شده در گلخانه و بیولوژی تخم ،
۶۵ درصد و فوتوپریود ± ٢۵ درجه سانتی گراد ، رطوبت ۵ ± شفیره و حشره کامل در اتاق پرورش با دمای ۵
١٢ ساعت بررسی گردید . مرفولوژی ، بیولوژی ، مراحل زیستی مختلف ، تعداد نسل ، باروری ، طول عمر ،
جفتگیری ، تخمریزی و میزان تلفات مرحله لاروی حشره برروی نهال های زیتون مورد بررسی قرار گرفت و
داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . حشره کامل شب پره ای به رنگ سفید ساتنی ،
عرض آن با بالهای باز ٢٧.۵ میلیمتر و دارای ۵ سن لاروی می باشد . شب پره های ماده تخم های خود را
بصورت تکی یا ردیفی در سطح رویی یا زیرین برگ ها میگذارند . خسارت مربوط به لاروها در سنین مختلف
می باشد که از جوانه هه و برگ های انتهایی گیاه میزبان تغذیه می کنند . لاروها در سنین ابتدایی از
سطح زیرین برگ های انتهایی تغذیه می کنند ولی با افزایش سن لاروی تمام سطح برگ و حتی ساقه
های نرم و نازک را مورد تغذیه قرار می دهند .
http://www.entomologist.ir

/ 0 نظر / 105 بازدید