دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو

 

دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو

 

انتخاب زمین :

ارتفاع و شیب: ارتفاع 1500 – 1000 متر از سطح دریا و شیب12 – 5  درصد

بافت خاک: متوسط متمایل به سبک (لوم و یا  لومی شنی )،حداقل عمق 5/2 متر، (5/7-5/6=PH)

آب موردنیاز: در استان کردستان برای آبیاری نشتی تقریباً از 11000 تا 18000 مترمکعب در طول دوره رشد متغییراست. (ناخالص) .در استان کردستان نیاز خالص تقریباً از 700 تا 1200 میلیمتر درفصل رشد  متغییر است. (بسته به اقلیم)

در استان کردستان برای آبیاری قطره­ای تقریباً از 6000 تا 10000 مترمکعب در طول دوره رشد متغییراست.(ناخالص)

کیفیت آب: آب بایستی دارای اسیدیته حدود خنثی و بدون شوری یا قلیائیت و فاقد بی کربنات باشد.

 

مرحله کاشت :

1- قبل از احداث (تعیین عمق،وضعیت خاک)  2- در اسفند هر سال (تعیین عناصر غذایی)

3- آماده سازی زمین، دوبار شخم عمود برهم،توزیع مواد آلی و کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک، دو بار دیسک

4- انتخاب نهال استاندارد گواهی شده از ژنوتیپ­های برتر یا پیوندی با ریشه کافی،حداقل قطر دو سانتیمتر و ارتفاع 5/1 متر

فاصله کاشت: در نهال بذری 8 در 9 متر و در نهال پیوندی فاصله ردیف ها شش متر و  بین درختان پنج متر

چاله کنی: طول، عرض و عمق  چاله ها 60 سانتیمتر باشد

غرس نهال: کاشت در آذر ماه یا اواخر اسفند، حذف ریشه های زخمی و استفاده از محلول ضدعفونی کننده پرالیناژ

 

مرحله داشت:

هرس فرم:  باقی گذاشتن یک تنه اصلی و حذف شاخه های پایین و نزدیک به زمین در سالهای اول و دوم

هرس باردهی: مرسوم نیست اما پانسمان یا سرشاخه زنی به تحریک شاخه زایی و تولید میوه کمک می کند

تغذیه: قبل از احداث باغ میزان کودهای شیمیایی براساس آزمون خاک (با تهیه نمونه خاک از عمق­های 90-60، 30-60 و30-0 سانتیمتر) تعیین  و مصرف آن از طریق چالکود یا کانال کود به همراه کود حی وانی پوسیده شده توصیه می شود.

در سالهای بعد از استقرار باغ میزان کود شیمیایی مورد  نیار  براساس آزمون خاک  و انجام آزمون برگ ( با تهیه نمونه از برگ پس از ریزش گل از برگهای  کامل) تعیین می گردد.

روش آبیاری: روش آبیاری قطره­ای ارجحیت دارد.

دور آبیاری:  بر اساس اقلیم منطقه، فصل رشد و نوع خاک، دور آبیاری متفاوت می باشد.

مبارزه با آفات:

کنه ها: استفاده از کنه کش ها همراه با روغن زمستانه قبل از باز شدن جوانه ها و مصرف کنه کش 1 یا 2 نوبت پس از گسترش کامل برگ ها

کرم سیب: سمپاشی با سموم فسفره نفوذی بر اساس نتایج تله های فرمونی در اوج تخمگذاری حشره کامل

شته های گردو: استفاده از سموم فسفره همراه با روغن زمستانه قبل از باز شدن جوانه ها و مصرف سموم سیستمیک 1 یا 2 نوبت پس از گسترش کامل برگ ها

چوبخواران: تقویت درخت و جلوگیری از وقوع تنش های آبی

 

 

مبارزه با بیماری­ها:

پوسیدگی طوقه و  ریشه: جلوگیری از رسیدن آب به طوقه درخت ، مصرف قارچکش ردومیل گرانولی در خاک اطراف طوقه

پوسیدگی­مغزگردو: جلوگیری از آفتابسوختگی میوه، تقویت درخت، برداشت و پوست کنی بموقع و خشک کردن سریع

شانکر باکتریایی گردو: تراشیدن لایه پوست روی شانکر و تیمار با ترکیبات مسی،سمپاشی در اوایل بهار و شستن تنه درخت با ترکیبات مسی

آنتراکنوز گردو:

3-2 بار سمپاشی با قارچکش های حفاظتی یا مخلوط بردو :1- قبل از بازشدن جوانه2- پس ازرشدکامل برگ

علف هرز: شخم بین درختان دراوایل بهار، استفاده ازعلفکش های قبل از رویش در اواخرپاییز، استفاده از علفکش های پس ازسبزشدن بصورت هدایت شده با پوشش خوب

 

مرحله برداشت:

زمان برداشت: بستگی به شرایط اقلیمی دارد و با ترکیدگی پوسته سبز آغاز می گردد.

روش برداشت: استفاده از شیکر یا محلولپاشی بوسیله اتفن اما معمولاً بوسیله چوب های بلند انجام می گیرد.

شرایط نگهداری: بلافاصله پس از برداشت در تونل هوای گرم در دمای ºC42-38 خشک شوند(رطوبت 4-3% )

 

 

 

/ 1 نظر / 71 بازدید