gap

دستور العمل عملیات زراعی مناسب ( GAP )
 در مراحل احداث باغ، کاشت، داشت و برداشت محصول پسته و انتقال آن به کارگاههای فرآوری

   تعریف GAP 
       به کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت ، برداشت ، جدا سازی ، بسته بندی ، نگهداری  و حمل و نقل گفته می شود که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی در محصول اعمال می گردد.

 اهداف GAP
1- به حداقل رساندن آلودگی فیزیکی ، شیمیایی و میکرو بیولوژیکی محصول در باغ
2- ارتقاء کیفیت و بویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
3- بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید
4- کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی کشاورزی در تولید
5- به حداقل رساندن اثرات تخریبی فعالیت های کشاورزی در محیط زیست و حیات وحش بویژه در بحث استفاده از سموم
6- تضمین توجه به سلامت و ایمنی کارگران
7- دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی

بنابراین در دیدگاهی عام تر GAP  عبارت است از:
- اجرای عملیات کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی با توجه ویژه به الزامات بهداشتی و زیست محیطی
- توجه به اصل جهانی " تولید برای مصرف " و نه تولید برای تولید
- تعهد به درخواست جهانی " تولید برای سلامت مصرف کننده "

     هدف از تدوین این دستور العمل تهیه آیین کار بهداشتی تولید پسته در باغ میباشد  .   این آیین کار الزامات بهداشتی اساسی در مراحل کاشت ،نگهداری ، برداشت و انتقال به کارگاههای فرآوری را شامل می گردد .

1-   احداث باغ:
1-1- مکان احداث باغ :
شناخت وضعیت منطقه ای که باغ پسته در آن تاسیس می شود به لحاظ موارد زیر ضروری است :
1-1-1- سرمازدگی : در پسته اولویت احداث باغ در منطقه ای است که احتمال بروز سرمازدگی بهاره در آن منطقه کمتر باشد . بطور کلی ارقام مختلف پسته از نظر زمان گلدهی به 3 دسته تقسیم می شوند:
- ارقام زود گل مانند :ایتالیایی ، سفید پسته نوق و کله قوچی
- ارقام متوسط گل مانند اوحدی ، احمد آقایی و بادامی زرند
- ارقام دیر گل مانند ابراهیمی، جندقی ، قزوینی و اکبری

      شروع گلدهی ارقام از 7 تا 23 فروردین و زمان پایان گلدهی از 19 فروردین تا 2 اردیبهشت متفاوت است. طول دوره گلدهی ارقام مختلف بین 14-9 روز در نوسان می باشد. تنوع ارقام پسته از نظر گلدهی این امکان را میدهد که با توجه سرمای دیررس، بارندگی، گرمای زودرس بهاری که از عوامل محدود کننده اقلیمی محسوب می شوند رقمی را انتخاب کرد که کمترین لطمه به گل و وضعیت گرده افشانی وارد گردد.

2-1-1- تابستانهای گرم و طولانی :
در مورد محصول پسته احداث باغ در مناطقی که از تابستان گرم و خشک طولانی برخوردار می باشد توصیه می گردد .

3-1-1- بارش :
 مکان مناسب کشت پسته باید محلی باشد که از حدود یک ماه قبل از فصل برداشت و در طی زمان برداشت بارندگی نداشته باشد .

4-1-1- رطوبت :
 از تأسیس باغ پسته در مناطقی که دارای رطوبت نسبی بالای 70 درصد می باشد باید خودداری نمود  و میزان رطوبت نسبی در تابستان باید کمتر از 35 درصد باشد.افزایش رطوبت نسبی در زمان گلدهی و گرده افشانی باعث کاهش بازده گرده افشانی و در نتیجه کاهش تشکیل میوه شده و در زمان رسیدم میوه باعث گسترش بیماریهای قارچی و از جمله افزایش آلودگی محصول به آفالتوکسین می گردد بطور کلی وجود تابستانهای گرم و خشک و طولانی و زمستانهای سرد و معتدل از جمله عوامل محیطی مناسب جهت کاشت پسته می باشد .
یادآوری 1 : آنالیز آب و خاک برای اعمال روش های اصلاحی و کنترل تنش گیاه که می تواند در نهایت به رشد قارچ و حمله آفات و در نتیجه به تولید آفلاتوکسین کمک کند ، توصیه می گردد .
یادآوری 2 : مشاوره باغداران با کارشناسان ذیربط و آگاه برای آگاهی از وجود آفات و حشراتی که بطور متعارف در محل احداث باغ وجود دارند ، قبل و بعد از احداث باغ توصیه می گردد .
یادآوری 3 : مستند سازی و ثبت و نگهداری سوابق چگونگی احداث باغ و شرایط محیطی ضروری می باشد . 
بطور کلی شاخصهای اقلیمی مناسب ، قابل تحمل و نامناسب پسته به شرح جدول زیر میباشد .

شاخص واحد مناسب قابل تحمل نامناسب
عرض جغرافیایی درجه 37-27 درجه شمالی - -
ارتفاع از سطح دریا متر 1800-900 2200-1800 و 900-200 کمتر از 200 و بیش از 2200
نیاز سرمایی ساعت 1000 ساعت بین صفر تا 7 درجه سانتیگراد 700 ساعت کمتر از 600 ساعت
دمای محیط در فصل رشد درجه سانتیگراد 35-25 42-36و24-20 کمتر از20و بیشتر از 42
دمای محیط در زمان گرده افشانی درجه سانتیگراد 22-16 30-23 و 15-10 کمتر از10و بیشتر از 30
رطوبت محیط در فصل رشد درصد 35-25 60-36 بیش از 60
رطوبت محیط در زمان گرده افشانی درصد 50-35 65-51 و 34-25 بیش از 70
2-1- انتخاب رقم :
بایستی بگونه ای عمل شود که از ارقام با حداقل درصد زود خندانی استفاده شود.لازم به ذکر است که در ارقام تیپ فندقی (نسبت طول به عرض پسته کمتر از 6/1) میزان شکاف خوردن پوست استخوانی در قسمتهای پشتی و شکمی پسته به یک اندازه بوده و دارای کمترین درصد پسته های زود خندان میباشد .ارقام تیپ بادامی (نسبت طول به عرض پسته بیش از 7/1 ) طول شکاف پوست استخوانی در قسمت پشتی بیشتر بوده دارای بیشترین درصد پسته های زود خندان میباشد و در ارقام تیپ فندقی، عارضه زود خندانی فقط در پسته های بد شکل و کوچکتر از اندازه طبیعی با نوک غیر طبیعی دیده می شود.

3-1- فواصل کاشت:
 اهمیت این موضوع از نظر امکان برداشت مکانیزه و بهبود جریان هوا و نور بین درختان است. براساس توصیه های فنی، فواصل بین ردیف ها 8-6 متر و فواصل روی ردیف با 4-3 متر می باشد.

 
لازم است در باغهای احداثی ارقام مختلف بر حسب زمان رسیدگی  بصورت متمایز و در قطعات جداگانه کشت گردند.
لازم به ذکر است که زمان شروع رشد سریع مغز ارقام مختلف از اواخر خرداد ماه تا اواخر تیر ماه می باشد و مدت زمان لازم برای کامل شدن رشد مغز بین 45-25 رور متغیر است، ارقام مختلف از نظر زمان رسیدن محصول دارای تفاوت هایی می باشند و می توان آنها را به 5 گروه زیر تقسیم کرد:
  - ارقام خیلی زودرس  ( تا 31 مرداد ماه ) مانند فندقی زودرس ، رضایی زودرس،                                    قزوینی خیلی زودرس، ایتالیایی خیلی زودرس

        - ارقام زودرس ( 10-1 شهریور) مانند موسی آبادی ، اوحدی ، قزوینی زودرس ،                                    ایتالیایی زودرس  
          
   - ارقام متوسط رس (20-11 شهریور ) مانند  کله قوچی، سیریزی ، نیش کلاغی ،   خنجری دامغان، شاه پسند، امیری، سیف الدینی، بادامی
          
 - ارقام دیر رس (31-21شهریور ) حسن زاده، بادامی زرند ، احمد آقایی، فندقی غفوری،اکبری، فندقی ریز ،بادام راور،هراتی،ممتاز، سفید پسته نوق ، ابراهیم آبادی،غلامرضایی
 
- ارقام خیلی دیررس (10-1 مهر)  فندقی 48،   جندقی،  ابراهیمی
     در ارقام زودرس پرشدن مغز زودتر شروع می شود و در مدت کوتاهی نیز تکامل می یابد ودر ارقام دیررس زمان تکامل مغز طولانی تر می باشد. ارقام زودرس برای مناطقی که طول دوره رشد کوتاه می باشد مناسب هستند. ارقام دیررس در مناطقی که احتمال بروز سرمای زودرس پائیزه یا بارندگی پاییزه وجود دارد مناسب نیستند و دچار آلودگی و کیفیت نامطلوب می شوند.

 

4-1- هرس فرم:
 هرس فرم درختان پسته باید بصورتی باشد که تاج نهایی باز بوده و امکان نفوذ نور و هوا درون تاج فراهم گردد ضمن اینکه برداشت مکانیزه محصول نیز امکانپذیر باشد بر این اساس هرس فرم پسته بصورت تک تنه می باشد و بایستی حداقل ارتفاع سربرداری و انشعابات از 80 سانتیمتری سطح زمین انتخاب شود. فرم جامی بعنوان یکی از روشهای مناسب هرس توصیه می گردد. با فرم دهی مناسب درخت از تماس خوشه های میوه با خاک که در انتقال قارچهای مولد آفلاتوکسین موثرند جلوگیری می گردد.

 
5-1- انتخاب سیستم آبیاری :
سیستم آبیاری براساس میزان آب در دسترس و دورنمای آینده آن انتخاب شود. انتخاب انواعی از سیستم های آبیاری تحت فشار که یکنواختی پراکنش آب و نهایتاً تنظیم آبیاری و جلوگیری از تنش خشکی را تامین نمایند توصیه می گردد.

 

2: مرحله داشت:
1-2- هرس اصلاحی:
در هرس اصلاحی سالیانه نکته قابل توجه از نظر GAP  ، هرس شاخه های پایینی و جلوگیری از تماس این شاخه ها و میوه های روی آنها با خاک است ضمن آنکه هرس و از بین بردن شاخه های بیمار و آفت زده و خشک نیز در هر سال باید انجام شود.


 توصیه می گردد در باغهای بارور موجود انشعابات جانبی زیر 80 سانتیمتر بتدریج و طی برنامه زمانی حذف گردند.


 


 
                                                                 هرس مناسب برای جلوگیری از فعالیت قارچ و تهویه بهتر


2-2- آبیاری:
تنظیم آبیاری بایستی متناسب با نیاز و شرایط  و آب در دسترس صورت گیرد به نوعی که از ایجاد تنش آبی در درختان و تشدید عارضه زود خندانی ممانعت بعمل آید. این موضوع بویژه در مراحل رشد  و سخت شدن پوست استخوانی از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب دور آبیاری با لحاظ نمودن وضعیت شوری آب و خاک و این واقعیت که افزایش شوری منجر به تشدید تنش های آبی می گردد، ضروری است.
نکته حائز اهمیت آن است که دور آبیاری باید به گونه ای تنظیم گردد که در فاصله زمانی یک ماه قبل از برداشت آبیاری صورت نگیرد .


یادآوری 4 :لازم است دقت کافی اعمال گردد تا میوه پسته با آب آبیاری که عاملی برای انتقال قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد  تماس پیدا نکند .
3-2-تغذیه:
 تامین نیاز غذائی گیاه به کودهای ماکرو، میکرو و همچنین کودهای آلی بویژه کودهای دامی پوسیده از طریق انجام آزمونهای خاک و برگ و توجه به حدود بحرانی عناصر غذایی در برگ پسته و خاک و توصیه های کودی براساس آن الزامی است. این موضوع به ویژه با توجه به تاثیر کمبود مواد غذایی در نوسانات رشد و ایجاد زودخندانی دارای اهمیت است.
 

یادآوری 5 :   روش مصرف عناصر غذایی در باغات پسته روش چالکود و یا کانال کود می باشد که در این روش بایستی عناصر غذایی در عمق تراکم ریشه و در انتهای سایه انداز درخت قرارداده شود. ( دستورالعمل تغذیه چالکود باغهای پسته به ضمیمه می باشد).

 


یادآوری 6 :   به منظور تکمیل تغذیه از طریق خاک، انجام محلولپاشی با کود کامل میکرو نسبت به 2 در هزار در دو نوبت پس از ریزش گلها در اوایل اردیبهشت ماه و شروع پرشدن مغز در اواخر خرداد تا اوایل مرداد ماه ضروری است.
یادآوری 7 :  در زمان کمبودهای بحرانی در طی فصل رشد. محلولپاشی عناصر مورد نیاز بر اساس نتایج آزمون برگ توصیه میگردد.

4-2-مبارزه با آفات و علفهای هرز :
مبارزه صحیح و بموقع با آفاتی که در انتقال اسپور قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تشدید آلودگی محصول به زهر به آفلاتوکسین موثرند. مورد توصیه اکید و جدی می باشد.بطور کلی حشرات به دو صورت در ایجاد آلودگی پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس و ایجاد آلودگی آفلاتوکسین موثرند :

- انتقال اسپور قارچ توسط حشرات از جمله سن ها و کنه ها
- خسارت حشرات و پرندگان به بافت میوه و از جمله پوست سبز و پوست شاخی پسته و در معرض هوا قرار گرفتن مغز پسته که شرایط را برای رشد قارچ بر روی مغز و ایجاد  زهرابه  فراهم می نماید .

بنابر این مبارزه با اینگونه آفات صرف نظر از درجه شیوع آنها در باغات پسته الزامی است . برخی از مهمترین آفاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد یا افزایش آفلاتوکسین در پسته موثرند بشرح زیر می باشند :

1-4-2 –پروانه میوه خوار
  این آفت باعث سیاه شدن ، خشک شدن و ریزش میوه های جوان ایجاد لکه روی پوست استخوانی میوه های رسیده و خورده شدن مغز میوه های خندان و رسیده می گردد.
 این آفت در باغهای پسته مشاهده می گردد و زمان مبارزه با آن زمانی است که دو سوم میوه ها تشکیل شده باشند.
 

2-4-2- پروانه پوست خوار
  این آفت باعث ریزش میوه ها در اول فصل ، خورده شدن پوست نرم رویی و تنیده شدن تار روی خوشه در ادامه فصل می گردد. قبل از تنیدن تار به دور خوشه ها باید با آن مبارزه گردد.

 

نحوه خسارت پروانه پوست خوار  
                                     
3-4-2- زنبور مغز خوار طلایی
  علائم حمله این آفت به درخت خورده شدن مغز میوه توسط لاروهای آفت و سوراخ شدن پوست پسته می باشد. زمان مبارزه با این آفت هنگامی است که میوه کاملا رسیده باشد.

                        زنبور مغز خوار طلایی                           

 

4-4-2- سن ( سن سبز ، سن قرمز ، سن قهوه ای)
 این سن ها با جنسspp crosternum Brachynema spp    A آفت پسته بوده که در دو مرحله تشکیل میوه تا قبل از سخت شدن پوست استخوانی و سپس مغز بندی میوه خسارت می زنند. سیاه شدن و ریزش میوه در اول فصل ، وجود لکه سفید در قسمت داخلی پوست استخوانی ، خروج شیره گیاهی از پوست نرم رویی و ایجاد لکه های قهوه ای روی مغز از علائم این آفت می باشد .

 


در صورت مشاهده این آفت و یا خسارت آن از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت باید با آن مبارزه کرد.     
              
                       سن سبز        
             نحوه خسارت                                                                                                                                                             

5-4-2- شب پره خرنوب ( کرم گلوگاه انار)
  از علائم این آفت تغذیه لارو از مغز میوه های خندان در باغ و انبار می باشد و از زمان رسیدن محصول باید با آن مبارزه نمود.

6-4-2- شب پره هندی
 از جمله آفات انباری مختص پسته می باشد . تغذیه لارو آفت از مغز پسته در انبار ، مشاهده فضولات لاروی در روی دانه ، مشاهده پیله لاروی داخل مغز پسته از علائم این آفت است و در زمان نگهداری پسته در انبار ها در صورت دیدن تخم لارو و یا پروانه باید با آن مبارزه نمود.

7-4-2- کنه
 این آفت نیز با حمله به مغز زمینه را برای گسترش آلودگی و توسعه قارچ ها فراهم می آورد.

 نکته : مبارزه با علفهای هرز نیز به دلیل تاثیر غیرمستقیم در تولید آفلاتوکسین ( و موثر در افزایش تبخیر و تعرق ) مورد توصیه است.
یادآوری 8 :استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک و دیگر روشهای سازگار با محیط زیست در مبارزه با آفات و امراض و علفهای هرز توصیه می گردد.

یادآوری 9 : در صورت استفاده از روشهای شیمیایی توجه به دوره کارنس سموم و حد مجاز آفت کشها بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی الزامی است .

5-2- مدیریت کف باغ :
رعایت مدیریت کف باغ به ویژه پاکیزه سازی کف باغ از باقیمانده های گیاهی که عامل اصلی رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و متعاقبأ تولید زهرابه آفلاتوکسین تلقی  می گردد ، از جمله نکات قابل توجه پرهیز از توسعه جاده های خاکی در اطراف و بین باغات که باعث پخش اسپور قارچ در باغ میشود ، توصیه می گردد .
یادآوری 10 : از انجام هرگونه عملیات خاک ورزی در فاصله 2 هفته تا یکماه قبل از برداشت که منجر به جابجایی ، گسترش و تراکم اسپور می شود باید اجتناب گردد.
یادآوری 11 :  توصیه میگردد از بازگرداندن باقیمانده های گیاهی به ویژه پوست سبز پسته به باعات پسته و اطراف آن و پخش سطحی آنها خودداری شود .
یادآوری 12 : مستند سازی ، ثبت سوابق ، شرایط و عملیات قبل از برداشت ضروری است .

4-  برداشت:
- برداشت بموقع محصول که نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی آفلاتوکسین محصول از طریق کاهش پسته های زودخندان ایفا می نماید مورد توصیه و تاکید می باشد مضافاً اینکه برداشت دیرهنگام بدلیل افزایش درصد پسته های زودخندان بهیچ عنوان توصیه و تائید نمی گردد. بنابراین انتخاب زمان مناسب برداشت با توجه به رقم و شرایط اقلیمی دارای اهمیت بالائی است و لازم است که در باغات مخلوط و متشکل از ارقام مختلف و با زمان رسیدن متفاوت، برداشت هر رقم جداگانه و در زمان مناسب خود صورت گیرد.
  
 

- زمانی که 80-70 درصد پوست رویی میوه به راحتی از پوست سخت استخوانی جدا شود زمان برداشت فرا رسیده است. در این زمان پوست سبز پسته به سفید عاجی تا قرمز و ارغوانی تغییر رنگ می یابد که این به معنای خندان شدن پوست شاخی پسته می باشد.
- به منظور برداشت محصول بایستی از چادرهای بهداشتی و دورو و سبدهای منفذ دار که حداقل 5 درصد سطح عمودی سبد سوراخ باشد استفاده گردد. بدین ترتیب که چادرها در زیر درخت پهن شده و محصول پس از جداشدن از درخت روی آن ریخته شده و به سبدهای مورد نظر انتقال یافته و در کوتاهترین زمان به ترمینال فرآوری انتقال یابد. شایان ذکر است که باید تنها از یک روی چادر استفاده شود و همیشه یک روی مشخص آن روی خاک قرار گیرد.
--چادر دوروی برداشت لازم است بطور کامل در زیر تاج درخت و اطراف آن پهن شود بطوری که امکان ریزش محصول بر روی خاک وجود نداشته باشد و در صورت ریزش احتمالی محصول بر روی خاک از مخلوط کردن آن با بقیه محصول که باعث آلودگی به قارچ می شود اجتناب گردد.

 

- از قراردادن محصول برداشت شده در برابر تابش آفتاب (چه در باغ و چه در کارگاه فرآوری) خودداری گردد.
یادآوری13 : لازم است عملیات برداشت در ساعات اولیه روز صورت گیرد تا دمای توده محصول برداشت شده د راثر گرمای روز افزایش نیابد .
یادآوری 14 : در عملیات برداشت لازم است به گونه ای عمل نمود که از وارد آمدن صدمه مکانیکی به پوست سبز پسته جلوگیری گردد .
یادآوری 15 : در صورت استفاده از روش مکانیکی ، ماشین آلات و تجهیزات برداشت باید پاکیزه بوده و عاری از خاک و بقایای گیاهی و دیگر عوامل مخاطره آمیز باشد .
 یادآوری 16 : تجهیزات و ضروف مورد استفاده در برداشت و تولید محصول باید طوری باشد که بتوان آن را بارها تمیز کرد . این ظروف و تجهیزات باید در محلی تمیز به نحوی که خطر آلودگی به قارچها و مواد شیمیایی ، کودها و مواد مشابه وجود نداشته باشد ، نگهداری گردد .
یادآوری 17 : از مخلوط کردن محصول پسته برداشت شده از باغهای مختلف جهت پیشگیری از انتقال آلودگی و گسترش آن پرهیز گردد ، مستند سازی و ثبت سوابق عملیات برداشت الزامی است .

 

5 – انتقال محصول پسته به کارگاه فرآوری :

- لازم است از انتقال محصول بصورت توده در کامیون یا وانت و فشرده کردن آن که باعث بالا رفتن دمای داخل توده و له شدن محصول و ایجاد شرایط مناسب برای رشد قارچ مولد آفلاتوکسین می گردد بطور جدی ممانعت بعمل آید.
- محصول برداشت شده در سبدهای توصیه شده و توسط کامیون و تریلی تمیز و بهداشتی حمل شود. لازم است سبدها بگونه ای انتخاب گردند که امکان  روی هم گذاری آنها فراهم باشد و بر این اساس ضرورت دارد که سبدها به اندازه ای پر شود که بهیچوجه محصول هر سبد با کف سبد رویی تماس نداشته باشد.

 

- ضرورت دارد میزان برداشت و انتقال محصول به کارگاه فرآوری ، متناسب با ظرفیت و ساعات کار کارگاه فرآوری تنظیم گردد بطوری که محصول انتقال یافته سریعاً فرآوری شده و از انتظار محصول در ابتدای خطر فرآوری ممانعت بعمل آید.
- لازم است فاصله برداشت تا فرآوری محصول تحت هیچ شرایطی از 8 ساعت تجاوز نکند.

- جنس تجهیزات حمل و نقل از موادی باشد که قابل تمیز کردن  باشد .

- تجهیزات حمل و نقل باید خشک ، تمیز و عاری از حشرات و آلودگی های قارچی باشند.

- وسایل و تجهیزات حمل و نقل باید برای جلوگیری از آلودگی مجدد همواره پاکیزه سازی شده و مخصوص خود بکار برده شوند .
- وسایل و تجهیزات حمل و نقلی که قبلاً برای انتقال محصول باغات  مشکوک به آلودگی مورد استفاده قرار گرفته اند ، در صورت امکان قبل از استفاده مجدد پاکیزه سازی گردند .
- در صورت احتمال ریزش باران و برف ، استفاده از پوشش مناسب در بالای وسایل حمل و نقل ضروری است.
- استفاده از آفت کش های مجاز طبق مقررات و ضوابط مراجع قانونی و ذیصلاح کشور ، در انبار موقت قبل از استفاده از انبار می تواند مفید واقع گردد .

- ساختمان انبار موقت باید به نحوی باشد که حیوانات خانگی ، حشرات ، کرمها و دیگر بند پایان ، جوندگان ، پرندگان و آلاینده های میکروبی و بهداشتی به آن دسترسی نداشته باشند .

 

- مستند سازی و ثبت سوابق روشهای حمل و نقل و انبارش محصول پس از برداشت ، مانند دما و رطوبت ضروری می باشد .

                                        
 

/ 1 نظر / 25 بازدید
صنم

قوربانی خاکی کورده واری ...سه لاسی باوه جانی [گل][گل]