کاربردهای سم زیرام

زنگ دی متیل دی تیوکاربامات

پودر سفیدی است که در آب کم حل می شود و در شرایط عادی انبار با ثبات است . در مجاورت اسیدها تجزیه می شود . آهن و مس را کمی می خورد و نباید در ظرف مسی یا آهنی بسته بندی شود . برای تجزیه می شود . آهن و مس را کمی می خورد و نباید در ظرف مسی یا آهنی بسته بندی شود . برای سمپاشها چون  سمپاشها چون به نسبت 3 ـ 2 درهزار مصرف می شود، خطری ندارد .

زیرام را برای ضدعفونی خاک خزانه و گلدان و بعنوان ضدعفونی کننده بذر ) بجز در مورد سیاهکهای غلات ( نیز میتوان بکار برد . روی محتوی در زیرام از راه شاخ و برگ جذب نبات می شود، و از این رو برای جبران کمبود روی مورد استعمال دارد . کمبود روی در مرکبات نواحی کرمان یا بلوچستان، فارس وخوزستان باعث زرد شدن برگها می شود . همچنین در بادام زمینی در بعضی نقاط باعث کوچک ماندن برگها می گردد . محلول پاشی در مواقعیکه نبات در حال فعالیت حیاتی شدید باشد، اثر خوبی دارد .

زیرام را بصورت پودر ‌10% ـ %8 علیه بعضی امراض به نسبت 40 ـ 30 کیلو در هکتار مصرف میکنند . در محلول پاشی از آن به نسبت 2/5 ـ 1 در هزار استفاده می شود . در سمپاشیهای قبل از گل 250 ـ 150 گرم و در سمپاشیهای بعد از گل 150 ـ 100 گرم در صد لیتر بکار می رود . زیرام دارای خاصیت چسبندگی است و روی نباتات پوشش نازک قابل ارتجاعی درست می کند، اغلب اوقات لازم می شود که به محلول سمی مقداری مویان اضافه کنند ) 100 ـ 25 گرم در صد لیتر تریتون( . زیرام را به صورت گرد یا محلول در موقعی که گیاهان گل دارند نیز میتوان بکار برد، و هیچ ضرری ایجاد نمی کند .

احتیاط

زیرام برای حیوانات خونگرم خطر زیادی ندارد . ) Kg/1400mg = LD50( . سمیت زیرام برای نباتات نیز ناچیز است و برای زنبور عسل بکلی بی خطر می باشد . زیرام مخاط را تحریک می کند و باید از تنفس آن خودداری نمود و اعضای آلوده را با آب فراوان شست .

سازگاری

زیرام با ترکیبات مسی و گوگردی و اکثر حشره کشها قابل اختلاط است . مخلوط آن با اکسی کلرور مس

در بازارهای خارج وجود دارد . اختلاط آن با املاح جیوه و مواد قلیائی جایز نیست .

موارد استعمال

سمی است پیشگیری کننده که بجز سفیدکها و سیاهکهای غلات، علیه سایر امراض قارچی موثر است و

معمولا بر ضد بیماریهای زیر بکار می رود :

ـ انواع زنگها ) Uromyces , Puccinia ( به نسبت 2 درهزار

ـ لکه سیاه سیب و گلابی، بشرط آنکه درخت در برابر روی حساس نباشد

ـ بیماری گوجه فرنگی و سیب زمینی، مخصوصا Alternaria به نسبت 2/5ـ 2 درهزار

ـ

ـ پیچیدگی و تورم برگ هلو ودراز شدن میوه آلوTaphrina به نسبت 1/5ـ1 درهزار

ـ بیماری لکه خاکستری برگ چغندرbeticol Cercospora به نسبت 1/5ـ1 درهزار

ـ بیماری غربالی درختان میوه هسته دار ) Coryneum( به نسبت 1/5ـ1 درهزار

ـ انواع سفیدکهای دروغیPlasmoporaوPeronosport به نسبت 1/5ـ1 درهزار

منبع :

بازار بزرگ کشاورزی ایران
www.bbk-iran.com
/ 0 نظر / 79 بازدید