مقاله :پتاسیم در زراعت

سبزپتاسیم در زراعت
فهرست صفحهتعجب
مقدمه 4
پتاسیم 5
خصوصیات قابل توجه پتاسیم  6
مصرف پتاسیم  6
چرخه پتاسیم در خاک ها  7
شکل های پتاسیم خاک در برابر جذب و رشد گیاه 10
اثر پخشیدگی در جذب پتاسیم به وسیله گیاه  11
اثر تهویه در جذب پتاسیم  12
حرکت و خروج پتاسم در خاک  13
میزان پتاسم قابل استفاده اشباع بازی کم  13
اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاه  14
پتاسیم در برنج 16
پتاسیم در گندم 19
پتاسیم در ذرت  19
پتاسیم در پنبه  20
پتاسیم در نیشکر  20
پتاسیم در توتون 21
منابع 22

 


مقدمه
پتاسیم یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده بافت گیاهان بوده و مقدار آن درگیاهان مختلف 5/2 تا 5 درصد وزن ماده خشک متفاوت است  پتاسیم برعکس فسفر در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند و نقش آن بیشتر در فعل و انفعالات گیاهی است . پتاسیم به هردو شکل تبادلی و محلول قابل جذب است . پتاسیم موجب ثبات گیاه ، افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها ، رشد و نمو گیاه ، پتاس با ازت اثر رقابتی داشته و باعث می شود ازت بیشتری جذب گیاه گردد و سنتز گیاه را نیز مساعد می سازد بهترین کود پتاسه سولفات دو پتاس است که دارای 50% پتاسه و 18 % گوگرد می باشد . قابلیت جذب پتاس تحت تأثیر بافت خاک و تهویه تغییر می نماید .
از نظر تحرک پذیری در خاک ها پتاسیم حدفاصل ازت و فسفر است .کمبود پتاسیم در اکثر گیاهان به صورت سوختگی برگ ظاهر می گرد .

 

 

 

 

پتاسیم ( kalium )
پتاسیم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که با نماد K و عد اتمی آن 19 می باشد . فلزی است قلیایی سفید مایل به نقره ای است که به طور طبیعی به صورت ترکیبی با عناصر دیگر در آب دریاها و دیگر کانی ها یافت می شود . این عنصر به سرعت در هوا اکسیده شده  و بسیار واکنش پذیر است .
پتاسیم در سال 1807 کشف شد این فلز قلیایی تنها فلزی بود که توسط عمل الکترولیز از هم جدا شد . این عنصر حدود 4/2 % از وزن پوسته زمین را تشکیل می دهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر پوسته زمین می باشد . مواد معدنی بسیار زیاد ته نشین شده  در برکه ها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادی تر می کند منابع مهم پتاسیم در کالیفرنیا ، آلمان نیومکزیکو ، یوتا و دیگر نقاط زمین می باشد . در عمق 3000 فوتی زیر بستر Saskatchewan  ، مقادیری اعظمی از پتاس وج.د دارد که می تواند به عنوان یک منبع مهم برای این عنصر در آینده در نظر گرفته شود .
اقیانوسها نیز منابع دیگری برای پتاسیم می باشند ، اما در مقایسه با سدیم  مقدار پتاسیم موجود در یک حجم مشخص آب کمتر است . پتاسیم در صورت عمل الکترولیز می تواند به اجزای هیدروکسید تجزیه شود . از روش های حرارتی نیز برای تولید پتاسیم نیز استفاده می شود .
پتاسیم هرگز به صورت رها شده در طبیعت یافت نمی شود . با این وجود یون های K در ارگانیسم های زنده برای فیزیولوژی سلولهای تحریکی بسیار مهم است .

 

خصوصیات قابل توجه پتاسیم
پتاسیم که دومین فلز سبک می باشد ، در میان فلزات ، واکنش پذیرترین و الکتروپوزبتیوترین است . این فلز ، بسیار نرم بود ، به طوری که با چاقو به راحتی بریده می شود و در سطح صاف به رنگ نقره ای می باشد . از آنجا که در هوا به سرعت اکسیده می شود  ، برای نگهداری آن باید در زیر روغن معدنی یا نفت باشد . پتاسیم مانند دیگر فلزات قلیایی در آب تجزیه شده و هیدروژن آزاد می کند . در آب فورا آتش می گیرد و نمک آن هنگامی که در معرض یک شعله قرار بگیرد ، رنگ بنفش از خود ساطع می کند .

مصرف پتاسیم
میزان مصرف پتاسیم در گیاهان بعد ازت یشتر سایر عناصر است ولی چون خاکها غالبا دارای مقادیر زیادی پتاسیم هستند افزایش پتاسیم به این خاکه عملکرد را کاهش نمی دهد پتاسیم در خاک ها عمدتا در ساختمان کانیها وجود دارد که پس از هوادیدگی به صورت یون پتاسیم آزاد گردیده و وارد محلول خاک می شود . یون پتاسیم سپس جذب نقاط تبادل کاتیونی خاک گردیده و بسهولت قابل استفاده گیاه می باشد .در خاکهی که رژیم رطوبتی آنها یوستیک و خشک تر است در سورت عدمک آبشوئی پتاسیم قابل استفاده در خاک ذخیره می گردد . این خاکه معمولا دارای واکنش خنثی تا قلیایی بوده و نیازی به آهک دادن یا افزایش کود پتاسیم به منظور بالا بردن محصول ندارند .

 

 در حالی که در مناطق مرطوب در اثر آبشوئی پتاسیم قابل استفاده از خاک خارج گردیده و در نتیجه برای برداشت محصول متوسط تا زیاد می باید به خاک کود پتاسه اضافه نمود . در خاکهای آلی کمبود پتاسیم شدید می باشد زیرا تعداد کانیهای حاوی پتاسیم در این خاکها بسیار کم است .

چرخه پتاسیم در خاکها
پوسته زمین دارای 4/2 تا 6/2 % پتاسیم است . میزان پتاسیم و مواد مادری در خاکهای جوان 40 تا 50 هزار کیلوگرم در هکتار بالغ می گردد .پتاسیم افق های زیر عمق شخم نیز حدودا همین مقدار می باشد . به طور کلی 95 تا 99 درصد پتاسیم خاک در شبکه ساختمتنی کانی های زیر وجود دارد :
میکاها بویژه بیوتیت خیلی سریع تر از فلدسپارها هوادیدگی حاصل کرده و در نتیجه پتاسیم خود را آزاد می کند . این کانی ها ابتدا در بخش شن و سیلت خاک وجود دارند . در حین هوادیدگی کانی های یون پتاسیم K مثبت آزاد گردیده و داخل محلول خاک می شود .
پاسیم به صورت K مثبت و عمدتا از محلول خاک و مقدار کمی هم از طریق تبادل تماسی از سطوح تبادل کاتیونی به دست می آورند . میزان پتاسیم در محلول خاک به چند کیلوگرم و میزان پتاسیم تبادلی در سطوح تبادل کاتیونی خاک به چندین صد کیلوگرم در سطح یک هکتار به عمق شخم بالغ می گردد.
تعدلی بین پتاسیم محلول و پتاسیم موجود در سطوح تبادل کاتیونی برقرار است در نتیجه زمانی که

 

هوادیدگی در خاک صورت می گیرد ولی گیاهان در حال استراحت هستند غلظت یون پتاسیم در محلول خاک بالا می روئ و از طریق مکانیسم جریان انبوه مقادیر بیشتری به طرف ننقاط تبادلی رانده می شود . در نتیجه چون میزان آزاد شدن پتاسیم بیش از مقدار جذب آن به وسیله گیاه است  ، بنابراین پتاسیم قابل استفاده یا پتاسیم تبادلی مقدارش افزایش میابد . اما زمانی که گیاه در حال رشد سریع است امکان دارد مقدار پتاسیمی که توسط گیاه جذب می شود بیش از پتاسیکی باشد که در اثر هوادیدگی آزاد می گردد در نتیجه فعل و انفعالات مذکور متناسب با پتاسیم جذب شده از محلول خاک بوسیله گیاه مقادیریپتاسم از سطوح تبادل کاتیونی آزاد می گرد تا مجددا تعادل برقرار گردد. این گونه تغییرات در مورد پتاسیم قابل استفاده خاکه بسیار متداول بوده و به طور سالانه در فصول تابستان و زمستان صورت می گیرد .
بین پتاسیم تبادلی و پتاسیم تثبیت شده نیز تعادل برقرار است . عمل تثبیت در اثر مهاجرت یونهای پتاسیم به فضاهای خالی در فواصل بین شبکه ای در ساختمان رس میکای آبدار که قبلا در اثر هوادیدگی و خروج Kمثبت ایجاد گردیده است صورت می گیرد . هوادیدگی از قسمت حاشیه کانی ها شروع شده و تدریجا به داخل آن پیشرفت می نماید . در قسمتلبه کانیها پتاسیم هوادیدگی پیدا نموده و از کانی جدا می شود . و در نتیجه جای آن در شبکه ساختمانی رس خالی می ماند . در این مرحله قسمت درونی کانی سالم و بدون هوا دیدگی است با خروج پتاسیم از لبه کانی  ، پل پتاسیمی که لایه ها را به هم متصل نموده بود از بین رفته و در نتیجه لایه ها از یک دیگر جدا شده و یا در قسمت کانی انبساط پیدا می کنند . تثبیت پتاسیم عکس

 

پدیده هوادیدگی و خروج پتاسیم از بین لایه ها می باشد .تثبیت و آزاد شدن پتاسیم فرایندی است دو جانبه که جهت آن بستگی به غلظت یون K مثبت  در سطوح رس ها و در محلول خاک دارد . خروج کامل پتاسیم از فواصل بین شبکه ای رس باعث جدا شدن کامل لایه های رس از یک دیگر و کاهش ظرفیت تثبیت پتاسیم در رس می شود . در مواردی که پتاسیم آزاد شده در اثر هوادیدگی بیش از مقداری است که گیاه جذب می کند ، عمل تثبیت پتاسیم باعث حفظ و ذخیره پتاسیمی می گردد که احتمالا ممکن است از خاک آبشوئی پیدا کند . پتاسیم کودی نیز تا حدودی تثبیت شده و موقتا تا زمانی که جذب پتاسیم توسط گیاه ، مقدار پتاسیم تبادلی را کاهش نداده است ، به صورت ذخیره و غییر قابل استفاده در می آید . تعدا معدودی از خاک ها نیز دارای ظرفیت تثبیت پتاسیم خیلی بالا بوده و در نتیجه مقادیر اعظم ناشی از کود پتاسیم به جای جذب به وسیله گیاه و افزایش محصول ، در این خاکها تثبیت می گردد. یون های آمونیوم نیز از نظر اندازه شبیه K مثبت بوده و به همان صورت که پتاسیم تثبیت می گرد آنها نیز تثبیت می گردند .
آنچه تاکنون مورد تأکید قرار گرفته است رابطه بین پتاسیم و اجزائ معدنی خاک است . ظاهرا پتاسیم برخلاف ازت که در ساختمان پروتئین و در نتیجه انساج گیاهی و میکروبی شرکت دارد نقش مشابهی نداشته و مقادیر زیادی از پتاسیم جذب شده به و سیله گیاه از طریق آبشوئی از سطح بر گها در حین بارندگی شسته می شود . بدین ترتیب مواد آلی خاک از نظر ذخیره پتاسیم برای گیاه دارای اهمیت ناچیزی

 


است . همچنین بر خلاف تثبیت پتاسیم در مواد معدنی ، پتاسیم در مواد آلی تجمع پیدا نمی کند . بدین جهت فقیرترین خاکها از نظر پتاسیم قابل استفاده خاکهی آلی اسیدی و غنی ترین خاک ها از نظر پتاسیم قابل استفاده خاک های ریز بافت با واکنش خنثی تا قلیایی می باشد .

شکلهای پتاسیم خاک در برابر جذب و رشد گیاه
پتاسیم محلول و پتاسیم تبادلی هردو به شکل های پتاسیم قابل استفاده بوده و اگر پتاسیم تبادلی را لز خاک خارج کنیم پتاسیم قابل استفاده خارج می گردد ( چون پتاسیم محلول نیز خارج می شود ) و در نتیجه گیاه برای تعمیت پتاسیم می باید متکی به پتاسیم تثبیت شده یا پتاسیمی باشد که از طریق هوادیدگی کانی ها ایجاد می گردد . در یسکانسین آمریکا در اثر خارج نمودن پتاسیم تبادلی از یک خاک سیلت لوم میزان محصولات ذرت و جو نسبت به و ضع طبیعی 62 % تنزل پیدا نموده است . و در صورت خارج نمودن پتاسیم تبادلی و تثبیت شده میزان محصول به 20 درصد مقدار طبیعی رسیده است . سرانجام زمانی که مقدار 900 کیلوگرک در هکتار کود پتاسیم به خاکی که قبلا پتاسیم تبادلی و تثبیت شده آن خارج شده اضافه گردد ، میزان محصول بیش از حد طبیعی می گردد. این نتای ج بیانگر این واقعیت است که شکلهای مختلف پتاسیم خاک از نظر قابلیت استفاده متفاوت می باشد .
در اثر خارج نمودن پتاسیم تبادلی و محلول از خاک و همچنین در اثر خارج نمودن پتاسیم تبادلی ، محلول

 

 و تثبیت شده از خاک ، جذب پتاسیم به وسیله گیاه کاهش میبد و به موازات آن رشد گیاه نیز کم می شود . در اثر افزایش کود پتاسه ، پتاسیم بیش از میزان مورد نیاز جذب می گردد. در این رو معلوم می شئد که در اثر افزایش کود پتاسیم و قبل از این که پتاسیم به وسیله گیاه جذب گردد و یا در خاک تثبیت یا آبشوئی پیدا کند مقدار پتاسیم تبادلی  و محلول خیلی زیاد بوده و در نتیجه گیاه مقدار زیادی پتاسیم جذب می نماید .
حد مصرف کود پتاسه در هر مرتبه از روی مصرف مازاد بر نیاز  پتاسیم به وسیله گیاه مشخص می گردد و در آن شرایط گیاه علاوه بر استفاده کامل از کود دارای نسبت مطلوب منیزیم در علوفه های دامی می باشد .
نقش پخشیدگی در جذب پتاسیم به وسیلیه گیاه
میزان پتاسیم موجود در محلول خاک همانند فسفر در مقایسه با نیاز گیاه بسیار کم است و در صورتی که جذب پتاسم به همان نسبتی که در محلول خاک وجود دارد صورت بگیرد مقدار پتاسیم جذب شده بسیار ناچیز می باشد . بنابراین پخشیدگی پتاسیم از جذب سطوح تبادل کاتیونی و از طریق غشاء آبی به طرف ریشه ها نقش مهمی در جذب پتاسیم خاک به وسیله گیاه دارد . در آزمایشی که روی گیاه سویا انجام گردیده است دریافته اند که تقریبا 90 درصد پتاسیم از طریق مکانیسم پخشیدگی جذب می گردد. و بقیه آن به وسیله پدیده جریان انبوه و یا تماس مستقیم ریشه بدست می آید . و از آنجا که تماس مستقیم ریشه

 

ها حدودا یک درصد سطح را در واحد حجمی خاک شامل می گردد ودر نتیج همقدار پتاسیمی که از این طریق جذب می شود خیلی ناچیز است ب روی هم جذب از طریق تماس مستقیم ریشه ها کاملا بستگی به حجم ریشه های تولید شده دارد .

اثر تهویه در جذب پتاسیم
در اثر تراکم ویا جابجایی هوای خاک توسط آب میزان اکسیژن مورد نیاز برای تنفس ریشه ها تقلیل یافته و در نتیجه معمولا کاهش رشد و کاهش جذب مواد غذایی در اثر کمبود اکثیژن پیش می آید . آزمایش های که بر روی ذرت صورت گرفته  نشان داده است که جذب پتاسیم بیش از سایر عناصرب ماکرو به تهویه خاک حساس می باشد . به طور مثال در آزمایشی که از طریق افزایش رطوبت خاک تهویه کاهش یافته است ، رشد 56 درصد و جذب پتاسیم به 55 درصد تقلیل یافته است ، این در حالی است که با همین شرایط رطوبطی جذب ازت 23 درصد و جذب فسفر 40 درصد کاهش یافته است . مجددا زمانی که هوا با فشار به درون خاک داخل گردیده است رشد گیاه زیاد شده و جذب پتاسیم بیش از جذب فسفر و ازت افزایش یافته است .

 

 

حرکت و خروج پتاسیم از خاک
از نظر تحرک پذیری در خاک پتاسیم مابین ازت و فسفر استع . در مناطق مرطوب مقادیری فسفر ازخاک شسته شده و خارج می شود ولی ظاهرا عوارض محیطی نامناسبی ایجاد نمی کند ضمنن بسیاری از خاک ها دارای افق آرجیلیک بوده و در نتیجه می توانند مقدار زیادی پتاسیم را در نقطه تبادلی جذب یا تثبیت نمایند . مقداری از آن که از سطح شسته می شود ، در افق B  نگهداری می گردد و بعدها به وسیله ریشه گیاهان مجددا به سطح خاک بر می گردد . در هر حال در مناطق مرطوب در اثر آبشوئی طولانی مقدار پتاسیم قابل استفاده تدریجا در خاک کاهش یافته و خاک های فقیر از نظر پتاسیم مورد نیاز گیاه ایجاد می گردد . عاقبت زمانی که به خاک های التی سول و اکسی سول تبدیل شوند کانی های پتاسیم دار اولیه عمدتا هوادیدگی پیدا نموده اند . در نتیجه در این شرایط گیاهانی که دارای  ریشه های عمیق هستند حائز اهمیت می باشند  چون می توانند پتاسیم را از اعماق خاک که کمتر در معرض هوادیدگی قرار داشته و بالطبع دارای پتاسیم بیشتری است جذب نماید .

میزان پتاسیم قابل استفاده در حالت اشباع بازی کم
خاک های که اشباع بازی آن ها پایین است فاقد میکای ّدار تثبیت آبدار تثبیت کنندۀ پتاسیم بوده و در بخش شن و سیلت هم کانی های پتاسیم دار خیلی ناچیزند . در نتیجه قابلیت استفاده پتاسیم در این خاک ها

 

بسیار ناچیز می باشد .در این گونه خاکه مقدار مطلق و نسبی پتاسیم قابل تبادل بسیار مهم است . و طبق نتایجی که از طریق محققین مربوطه منتشر شده است حداقل پتاسیم قابل تبادل در این خاک ها 10/0 میلی اکیوالانت در 100 گرم خاک می باشد که 2 تا 3 درصد بازهای تبادلی را شامل می شود .

اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاه
پتاسیم اثر ازت فراوان را تعدیل می کند . نقش پتاسیم شدت بخشیدن به سنتز و تحرک کربوهیدرات ها است که در نتیجه باعث ذخیم شدن دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساقه ها می گردد . بنابراین کمبود پتاسیم گاهی منجر به شکستگی یا افتادن ساقه می شود . پتاسیم باعث بالا رفتن میزان قند در چغندرقند و نیشکر می شود . البته حداکثر محصول خشک در این دو گیاه زمانی حاصل می گردد که مقدار کود ازته حداکثر باشد . لکن از نظر قند حداکثر زمانی به دست می آید که مقدار متوسط کود ازته همراه با مقدار متناسب پتاسیم قابل استفاده به خاک داده شود . گیاهان غده ای هم نظیر سیب زمینی نیاز به مقدار زیادی پتاسیم قابل استفاده دارند . بر روی هم افزایش مقدارکافی پتاسیم به خاک مانع گوشتی و آبدار شدن برگ ها گردیده و در نتیجه امراض گیاهی را کاهش می دهد . طبق نتایج موجود به نظر می رسد هنگامی که یونجه به مقدار کافی پتاسیم دریافت نماید در مقابل خطرات یخبندان کمتر آسیب می بیند .

 

 

میزان مصرف کود در چند محصول زراعی
میزان مصرف بر حسب
کیلوگرم در هکتار  محصول زراعی
70 - 50 جو
130 – 100 چاودار
80 – 50 یولاف
70 - 40 پنبه
120 – 75 چغندرقند
200 – 100 نیشکر
120 – 70 توتون
75 – 50 ارزن
100 – 50 گندم

 

 

پتاس در برنج
پتاسیم یکی از عناصر تقریباً مهم تشکیل دهندة بافت غلات بوده و مقدار آن در گیاهانمختلف 5/2 تا 5 درصد وزن ماده خشک است. پتاسیم برعکس فسفر و ازت در ترکیبات سلولی شرکت‌کند و تنها نقش آن بیشتر در فعل و انفعالات گیاهی مهم است. برنج قسمت اعظم پتاسیمرا بین مرحله پنجه‌زنی و تولید پانیکول جذب می نماید.بطور کلی گیاهان تیرة غلات در حدود 100 کیلوگرم پتاسیم ((k2o)را از خاک جذب می‌نمایند. پتاسیم در برنج موجب ثبات گیاه، بهتر انجام شدن عمل تلقیح،افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریها، رشد و نمو گیاه و تسهیل انتقال نشاسته از برگیبه دانه می‌گردد. همچنین پتاس با ازت اثر رقابتی داشته و باعث می‌شود ازت بیشتری جذب یاه گردو و سنتز ازت را نیز در گیاه مساعد می‌سازد. مصرف بیش از حد ازت می تواند مضرشد بطوری که مانع جذب آهن خواهد شد. بهترین کود پتاسه، سولفات دو پتاس است که دارای.. 50درصد ماده پتاسه بودة و علاوه بر آن دارای 18 درصد گوگرد نیز می‌باشدچون برنج در خاکهای اسیدی رشد می نماید و همچنین املاح پتاس در آبهای مشروب برنج درگیلان موجود است در نتیجه مقدار مصرف پتاس خیلی کم است

 

 


. محققین ژاپنی بهترین مقدار" 40 تا 96 کیلو گرم برای خاک های مختلف پیشنهاد کردند . کمبود پتاس سبب زرد شدن برگ گیاه شده که این عمل از برگهای مسن آغاز می‌گردد وسپس به قهوه‌ای تبدیل شده و سرانجام برگها خشک شده و می‌ریزند.کودهای پتاس را معمولاً 2 تا 3 ماه قبل از کاشت و در هنگام شخم پاییز به خاک می‌دهندو آنرا تا عمق 15 سانتی‌متری با خاک مخلوط می‌نمایند. بطور کلی پتاس خاک برنج کاریهرگز نباید کمتر از 30% درصد باشد.
بعد از ازت، پتاسیم بیشترین نقش را در افزایش کمی و کیفی برنج ایفا می نماید (ملکوتی،1378). عنصر پتاسیم به مقدار زیادی (مشابه ازت) توسط گیاه برنج جذب می شود (ارقام پرمحصول4 برابر ارقام محلی پتاسیم جذب می کنند) . نقش این عنصر در برنج عبارتند از: افزایشسطح برگ، افزایش میزان کلروفیل، تأخیر در ریزش برگها ، افزایش مقاومت به تنش هایمحیطی بویژه سرما  افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریها از جمله آکاگاره، افزایشاستحکام ساقه و کاهش ورس . از طرفی، پتاسیم با افزایش فعل و انفعالات گیاه موجبافزایش کارآیی کودها بخصوص نیتروژن می گردد .
در گذشته هنگامیکه میزان محصول برنج تولیدی در واحد سطح پائین بود، بیشتر خاکها توانتأمین پتاسیم مورد نیاز برنج را دارا بودند، لذا در بیشتر آزمایشها پاسخ به پتاسیممنفی و یا اندک بود (فلاح و امیری، 1370). طی دو دهه اخیر، کاهش قابل توجهی در پتاسیمقابل استفاده در خاکهائی که قبلاً کمبودی نداشتند مشاهده شد که دلایل عمده آن را میتوان بهره برداری متراکم و ممتد از اراضی شالیزاری، رواج استفاده از

 

ارقام پرمحصول،استفاده از آبهای زیرزمینی به جای آبهای سطحی که عرضه پتاسیم را در مزارع کاهش می دهد،افزایش مصرف کودهای ازته و فسفره، استفاده محدود از کودهای پتاسیمی و آبشویی فراوان
پتاسیم ذکر نمود (ملکوتی، 1378). با عنایت به مراتب فوق توصیه مصرف کود پتاسیم در شالیزارهای
شمال کشور ضروری به نظر می رسد.
نتایج تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از خاکها به دلیل تخلیه شدید پتاسیم و رسبالا، با مصرف مقدار کم سولفات پتاسیم قبل از کاشت، عکس العملی در رشد برنج مشاهدهنمی شود. تحت چنین شرایطی یا بایستی مقدار مصرف کود سولفات پتاسیم را (قبل از کاشت)به مقدار خیلی زیاد افزایش داد یا اینکه از کود کلرور پتاسیم بصورت سرک استفاده نمود. نتایج تحقیقات انجام گرفته در گیلان نیز نشان داد که تقسیط کود پتاسیم در سهمرحله (زمان نشاء کاری، حداکثر پنجه زنی و تشکیل خوشه اولیه) حداکثر جذب را در پی خواهدداشت (شکری، 1382). در زراعت برنج، کلرور پتاسیم به دلیل ارزانتر بودن وافزایش محصولبه نسبت 15-10 درصد در مقایسه با سولفات پتاسیم برتری دارد البته این در حالی است کهمزارع مشکل آب نداشته باشند و در مواردی که خاک دچار کمبود گوگرد می باشد، بهتر استاز سولفات پتاسیم استفاده شود .

 

 

پتاسیم در گندم
پتاس مقاومت گیاه را در برابر بیماری ها و آفات افزایش داده و موجب زیاد شدن مواد قندی و نشاسته ای می شود ، همچنین بزرگی دانه ها و سرانجام کیفیت دانه ها افزایش خواهد یافت . کمبود پتاس باعث می شود که نوک و حاشیه برگهای جوان ابتدا زرد سپس به رنگ قهوه ای مرده درآمده و منظره وختگی در برگها به وجود می آید دانه ها چروکیده و ساقه ها ضعیف می گردد، و در اندام های گیاه مقاومت کافی به وجودنیامده و اصولا مقاومت نبات در برابر بیماری های قارچی کم می شود . مقدار پتاس مورد نیاز 50 تا 10 کیلو گرم در هکتار می باشد .
پتاسیم در ذرت
وجود پتاس نیز مانند سایر عناصر برای رشد و نمو ذرت ضروری است جذب این ماده سریع تر از فسفر شروع می شود و از زمان تولید جوانه تا حدود سه هفته بعد از گل دهی جذب پتاسیم انجام می گیرد . مقدار پتاس مورد نیاز 75 تا 100 کیلو گرم در هکتار است کمبود پتاس باعث می شود رشد کاهش یابد بر گها سبز مایل به زرد شده ، حاشیه برگها خشک گردیده و منظره سوختگی پیدا می نماید . در صورت کمبود شدید برگها به سختی آسیب دیده بوته کوچک مانده تنها برگهای کوچکی از برگها به رنگ سبز باقی می ماند و قسمت انتهای بلال دانه نمی بند ، مقاومت در برابر بیماری کم شده و نشاسته و قند در دانه
ها به شدت کاهش میابد و سرانجام کیفیت محصول کاهش پیدا می کند .

 

پتاسیم در پنبه
پتاس مقاومت گیاه رادر برابر بیماری های قارچی و عوامل نامساعد جوی بالا می برد ، همچنین اگر مقدار ازت در زمین بیش از اندازه باشد ، پتاس از رشد بیش از حد بوته ها در اثر زیادی ازت جلوگیری می کند نقش متعادل کننده جذب ازت و رشد بوته را ایفا می کند از طرفی کمبود پتاس سبب می شود که رنگ برگها زرد مایل به سبز گردد ، حاشیه برگها خشک وسیاه رنگ شده برگ شروع به ریزش نموده و کیفیت الیاف کاهش میابد برای تولید 100 کیلوگرم الیاف 07/3 کیلوگرم پتاس جذب می شود .

پتاسیم در نیشکر
اثر پتاس در تشکیل مواد هیدروکربنه گیاه است و سبب افزایش قند نیز می شود ، همچنین موجب انتقال قند به تمام اندام ها می شود ، مقاومت در مقابل بیماری های قارچی را زیاد می کند . کمبود پتاس سبب می گردد ساقه ها نرم و باریک شده ، مقاومت گیاه در مقابل ورس کم گردد ، خشک شدن لبه برگها و قرمز رنگ شدن سطح فوقانی رگبرگها نیز نشانه کمبود پتااسم است میزان مصرف 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار است در جنوب کشور فقط کود ازت و فسفر اضافه می شود و تاکنون کمبود پتاس به طور اعم گزارش نشده است .زمان مصرف در زماتی که قلمه کشت شود همراه با شخم ، ولی در مورد رشد مجدد بلافاصله پس از برداشت نی ها به صورت نواری در کنار ردیف ها صورت پخش می گردد.

 

پتاسیم در توتون
وجود پتاس در انتقال مواد گلوسیدی و افزایش مقدار محصول بسیار مؤثر است ، پتاس مقاومت گیاه را در آفات بیماریها و خشکی بالا می برد ، سبب یکنواختی رنگ بر گها شده و خوش سوزی توتون را تعمین می کند اگر مقدار ازت در خاک زیاد باش باعث تبادل در جذب آن می شود . در صورتی که مقدار پتاسیم کافی باشد بااعث می شود توتون خوش طعم ، خوش سوزو مرغوب تر باشد .کمبود پتاس ابتدا در
نوک و حاشیه برگها و بین رگبرگها لکه های رنگ پریده ای ایجاد می گردد اگر در مراحل اولیه باشد برگهای پایینی موج دار و اگر در مرحله میانی باشد علائم در برگهای بالیی بوته به وجود می آید .  همچنین در کمبود پتاسیم در برگ ها ابتدا ، ابتدا لکه های زرد کوچک نمودار شده و پس از مدتی به هم پیوسته و قسمت زیادی از برگ را فرا گرفته و بالاخره خشک شده و می میرند که در نتیجه ادامه این وضع برگها به صورت مشبک در می آیند .

 

 

 


منابع :
فلاح ، سعادتی .1376 مدیریت مصرف کود در شالیزارها انتشارات مؤسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت ماذندران
زراعت گیاهان صنعتی .تألیف دکتر ناصر خدابنده 1380
زراعت غلات ، امام ، یحیی . 1386
زراعت غلات ، خدابنده ، ناصر 1384
مبانی خاک شناسی ، هنری-د-فوت ، ترجمه محمودی شهلا . حکیمیان مسعود
www.sid.ir

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده :

پتاسیم یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده بافت گیاهان بوده و مقدار آن درگیاهان مختلف 5/2 تا 5 درصد وزن ماده خشک متفاوت است  پتاسیم برعکس فسفر در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند و نقش آن بیشتر در فعل و انفعالات گیاهی است . پتاسیم به هردو شکل تبادلی و محلول قابل جذب است . پتاسیم موجب ثبات گیاه ، افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها ، رشد و نمو گیاه ، پتاس با ازت اثر رقابتی داشته و باعث می شود ازت بیشتری جذب گیاه گردد و سنتز گیاه را نیز مساعد می سازد بهترین کود پتاسه سولفات دو پتاس است که دارای 50% پتاسه و 18 % گوگرد می باشد . قابلیت جذب پتاس تحت تأثیر بافت خاک و تهویه تغییر می نماید .
از نظر تحرک پذیری در خاک ها پتاسیم حدفاصل ازت و فسفر است .کمبود پتاسیم در اکثر گیاهان به صورت سوختگی برگ ظاهر می گرد .  در این سمینار به برذسی تأثیر پتاسیم در چند محصول زراعی پرداخته می شود .
برخی از منابع :
فلاح ، سعادتی .1376 مدیریت مصرف کود در شالیزارها انتشارات مؤسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت ماذندران
زراعت گیاهان صنعتی .تألیف دکتر ناصر خدابنده 1380
زراعت غلات ، خدابنده ، ناصر 1384
مبانی خاک شناسی ، هنری-د-فوت ، ترجمه محمودی شهلا . حکیمیان مسعود
www.sid.ir

 


/ 1 نظر / 69 بازدید
ایمان آرزه

سلام . از وبلاگِ زیباتون کوتاه دیدن کردم. با سلیقه اید ، خسته نباشید . حتما بهتر از این هم میشه . اگر وقت داشتید خوشحال می شم به دست نوشته های بنده سری بزنید و نظر زیباتون رو ثبت کنید. ضمنا! یادتون نره! تو نظرسنجی هم حتما شرکت کنید. سپاس