بررسی اثرات مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون.

 

بررسی اثرات مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون.

 

فاخته سادات فلاح زاده ابر قویی ، دکتر فرهاد خزینی ، مهندس مهدی ضرابی، دکتر مصطفی مصطفوی، دکتر احمد خلیقی

نشانی:تقاطع طالقانی ولیعصر وزارت جهادکشاورزی معاونت باغبانی-دفترزیتون

 

 

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر قارچ کش‌هایی مانند کاپتان، بنومیل، مانکوذب، کاربندازیم برروی  درصد ریشه‌زایی رقم زرد زیتون انجام گردید. پس از مطالعه وبررسیهای لازم برروی بعضی قارچکشها مانند کاپتان، مانکوذب، بنومیل،کاربندازیم مشخص شده است که،در ترکیبات بعضی از مواد گروه بنزیمیدازول مانند کاربندازیم،بنومیل موادی با خاصیت سایتوکنینی وجوددارد که این ترکیبات در غلظت های پایین برروی تحریک وتقیسم رشدکالوس وریشه زایی موثر هستند.درعین حال دربسیاری ازمریستم های ریشه ای، تقسیم سلولی رادرغلظت های بالاتر متوقف می سازند واحتمال می رود کاربرد بی رویه این قارچ کشها، باعث عدم ریشه زایی قلمه ها گردد.  بنومیل وکاربندازیم جزءگروه بنزیمیدازول بوده که  میتواننددرغلظت  پایین  خاصیت سایتوکنینی (تحریک وتقسیم  رشدکالوس وریشه زایی) ازخود نشان دهند.

روش انجام این تحقیق، از طریق  طرح بلوک‌های خرد شده با متن کاملاً تصادفی (SRD)به اجرا در آمد. در این روش از قلمه‌های نیمه خشبی برگدار به طول میانگین 19 سانتی متر و قطر 7/0 سانتی متر استفاده گردید. که پس از تیمار با هورمون IBA با غلظت ppm3000 به مدت 7 ثانیه در قارچکش‌های بنومیل، کاپتان، مانکوذب، کاربندازیم قرار گرفتند. این تیمارها خود در سه روش یکبار مصرف، دوبار مصرف و سه بارمصرف طبقه‌بندی شدند. سپس صفات مورد نظر که عبارت بودند از: میانگین سطح برگ،میانگین حجم کالوس، درصد ریشه‌زائی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش در 9 تیمار با 3 تکرار در سه روش مختلف و هر تکرار با 9 قلمه انجام گردید که یکی از تیمارها تیمار شاهد بود. نتایج حاصل از تجزیه‌ واریانس و جدول میانگین‌ها، نشان داد که قابلبیت ریشه‌زایی تیمارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قلمه‌ای تیمار شده با قارچکش بنومیل 1 در هزار که قبلاً با هورمونIBA با غلظت 3000ppm  تیمار شده بودند، با روش دوبار مصرف،‌بیشترین ریشه‌زایی (2/43%) را نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد نشان داد. ضمن آنکه سلامت نهال نیز تضمین گردید. و این در حالی است که تیمار شاهد، بدون مصرف قارچکش‌ها با همان غلظت هورمونIBA ریشه‌زایی را در حد (162/14%) نشان داد. مصرف قارچ‌کش‌های کاپتان، مانکوذب، کاربندازیم، در دو غلظت 1 در هزار و 2 در هزار افزایش معنی داری را در ریشه‌زایی نسبت به تیمار شاهد نشان دادند.

کلمات کلیدی: کاپتان، بنومیل، کاربندازیم، مانکوذب، بنزیمیدازول.

 

 

 

مقدمه

زیتون یکی از سودمندترین گیاهانی است که باارزشهای بی نظیری خودنمایی کرده است. این گیاه بدون تردید یکی از کهن ترین گیاهان مناطق مدیترانه ،بویژه خاورمیانه بوده است.به قول دوهال (جایی که زیتون نیست،مدیترانه نیست)(10و11و13)

زیتون گیاهی است،صنعتی که ازکاشت تابسته بندی فرآورده ها،اشتغال زا بوده وظرفیت نیروهای کار درباغها،کارخانجات استحصال روغن،کارگاههای کنسروسازی،کارگاههای کنسروسازی ،کارگاه صابون سازی،بسته بندی،حمل ونقل وبازارهای خریدوفروش درمناطق شهری وروستایی رادارد.زیتون نیز مانند

انجیر،مووغیره از گیاهان چوبی محسوب می شود،که فواید بسیاری راداراست. بطور مثال ،برگ درخت زیتون ،جهت مصارف پزشکی وتغذیه دام،چوب آن درتهیه نیوپان ،الوارووسایل زینتی وحتی تفاله های میوه رانیز درجهت تهیه سوخت مورداستفاده قرار می دهند.زیتون از گیاهان رده  Dicotyledonous ومتعلق به خانواده  Oleacea می باشد(4و10و11)

درختان زیتون را که به منظور بهره برداری میوه روغن می کارند،می توان با دوروش جنسی (کاشت بذر)وروش غیر جنسی(تهیه قلمه،پاجوش،خوابانیدن شاخه،پیوند وغیره)تکثیر نمود.(10و22و39و56و58)

 در ازدیاد بوسیله روش غیر جنسی(قلمه) ،لازم است که یک سیستم ریشه جدید نابجا تشکیل گردد.چرا که پتانسیل شاخساره وجوانه از قبل وجوددارد. باززایی ،ازخواص تمام سلول هلی زنده گیاهی است. تشکیل ریشه های نابجا به دوصورت می باشد:1-ریشه های از پیش تشکیل شده2-ریشه های زخمی که تنهاپس ازقلمه گیری ایجاد می گردند که این عمل خودواکنشی دراثرزخم درتهیه قلمه می باشد(.45)

وقتی شرایط زیست محیطی برخی ازاندامهاعوض شود،برخی ازیافته ها،تغییروظیفه داده وبه حالت زایا ومریستمی برگشته وبافت شبیه ریشه را بوجودمی آورند.در گیاهان چندساله چوبی،ریشه های نابجا،درقلمه های ساقه،معمولا"ازسلولهای زنده پارانشیمی ودردرجه اول از آوندهای آبکش ثانویه ،منشاءمیگیرند.اماگاهی اوقات ،شعاع های آوندی،کامبیوم آوندآبکش،عدسک ها،یامغز ساقه،نیز میتواندمنشاءریشه های نابجا گردد(.58)

برای شروع ریشه زایی وتولید ریشه های نابجا ،غلظت های معین ازموادی که به طور طبیعی در گیاه قرارداشته وخواص هورمونی دارند،ازسایرموادمناسبترند..مطالعات زیادی برای تعیین این ارتباط انجام شده است.

IAAعمده ترین هورمون اکسین شناخته شده ای که در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه نقش دارد اکسین های مصنوعی، معمولا" به جای IAAطبیعی مورداستفاده قرارمی گیرند.(93).تیمار قلمه زیتون ،باهورمون IBA(اسیداندول بوتیریک اسید)موجب افزایش درصد ریشه زایی شده و تعداد قلمه های ریشه دارشده  راافزایش می دهد.

سایتوکنین ها ترکیبات جایگزین آدنین هستند که تقسیم سلولی وسایر فعالیت های تنظیم کنندگی راشبیه به کینتین تحریک می کنند.بکاربردن سایتوکنین ها عموما"ازشروع رشد ریشه درقلمه های ساقه جلوگیری می کند ولی سایتوکنین درغلظت های نسبتا" کم، برروی قلمه های بعضی گونه ها، آغازیدن ریشه راتسهیل میکندبنابراین تاثیر سایتوکنین هادرشروع ریشه دهی ممکن است به خاصیت ریشه دهی وغلظت ، بستگی داشته باشد. رابطه متقابلی بین اکسین وسایتوکنین وجود دارد.

شروع رشد ریشه نابجا ودرپی آن بقای ریشه قلمه ها،دومرحله مختلف دارد. قلمه ها غالبا"ریشه میدهند اما مدت زیادی دوام نمی آورند.قلمه هادرحین ریشه دهی ودوره های پس از آن، درمعرض حمله میکروارگانیسم های مختلفی می باشند. تیمار آنها باقارچ کشها تاحدی، ربشه راحفاظت کرده ومنتج به بقای بیشتر آنها وتولید ریشه های باکیفیت بهتر می شوند.

اسمیت[1] در سال 1973، در گیاهان چندساله چوبی، باتیمارIBA وبنومیل، درصدریشه زایی رادربستر پیت وپرلیت افزایش داد(102) .ام سی گیر[2] درسال 1975، برروی گیاهان چندساله چوبی،مانند رودودندرون های سخت ریشه زا، بامصرف IBA بهمراه یکی از مواد گروه بنزیمیدازول مانند بنومیل، بهترین درصد ریشه زایی رابدست آورد.

جیندال[3] ،در سال 1989، برروی رقمی از انگور به خاصیت شبه سایتوکنینی بنومیل، اشاره نمود.بطوریکه مصرف این قارچ کش توانست سطح برگ راافزایش دهد(72)

سایتوکنین ها ،ترکیبات جایگزین آذین هستند که تقسیم سلولی وسایر فعلیت های تنظیم کنندگی راشبیه به کینتین تحریک می کنند.بکاربردن سایتوکنین ها عموما" از شروع رشد ریشه درقلمه های ساقه جلوگیری می کند ولی سایتوکنین در غلظت های نسبتا"کم، برروی قلمه های بعضی گونه ها، شروع ریشه دهی را تسهیل کرده وازتشکیل ریشه ممانعت می نمایند.غلظت پایین حدود PPM 2اسیداندول استیک (IAA)تشکیل جوانه راتسهیل کرده واثر سایتوکنین راافزایش می دهد.سایتوکنین ها ، معمولا"در نواحی مریستم ،نواحی دارای پتانسیل زیاد مانند ریشه ها،برگهای جوان ،میوه های کامل وبذوربه مقدارزیادی وجوددارد.به احتمال قوی سایتوکنین ها درریشه هاسنتز شده وبه ساقه هافرستاده می شوند. واضح است که بسته به غلظت ونوع گیاه،سایتوکنین می تواند ریشه زایی ورشدریشه راافزایش داده ویاجلوگیری کند(51)

درواقع اساس فیزیولوژی تشکیل ریشه های نابجا موازنه ای است بین اکسین وسایتوکنین ها وسایر ترکیباتی که فعالیت سایتوکنین رامشخص می کند(2)به گزارش هارتمن وکستر[4] درسال1990،سایتوکنین ها یک بخش خاصی ازبعضیRNAها راتشکیل می دهند که احتمالا"ازاین طریق تقسیم سلولی وسایر پدیده های رشدراتحت تاثیر قرارمی دهند.(26)

کنور[5] وکاملش[6] ،درسال1995،برروی قلمه های Grewia petivaاثرات اکسین وقارچ کش کاربندازیم رادرقلمه های بالغ ونونهال ،موردبررسی قراردادندونتیجه آن،افزایش تعدادریشه ،طول ریشه ،تعدادبرگ ازقلمه های ساقه بود.

ابدرزاالک[7] ،درسال1985،برروی گیاهCornus florida L درازدیاد رویشی توسط قلمه های نرم ،مخلوط 1%و5%IAA یاNAD باکاپتان رادرتحریک ریشه زایی ،بسیار موثر دانست(90)

موادوروش ها

این طرح درمنطقه پیکان شهر ،اتوبان تهران-کرج واقع درنهالستان( شرکت پژوهش وایده )مجهز به دستگاه میست انجام گردید.قلمه ها از باغ مادری مرکز تحقیقات رودبار تهیه گردید سن درختان انتخاب شده در این زمان 8سال بود. قلمه ها در24 فروردین ماه به صورت قلمه های برگدار نیمه خشبی به طول 30الی 35 سانتیمتر ،به صورت تصادفی از تعداد20اصله درخت مادری از رقم محلی زرد که از لحاظ شکل ظاهری ورشدرویشی یکنواخت بودند ،انتخاب گردید.برای هرکدام از قلمه ها تعداد4برگ انتخاب وبقیه برگها از قلمه حذف شدند.پس از آن دردسته های 10تایی به صورت کاملا"تصادفی به منظور یکنواخت شدن آزمایش انتخاب گردیدند.

در این آزمایش 4 نوع قارچ کش باخصوصات متفاوت بکار گرفته شد که عبارت بودند از: بنومیل،مانکوذب،کاپتان،کاربندازیم. قلمه ها را در بسته های 9تایی باطول میانگین 19سانتی متروقطر مانگین و7.سانتی متر بسته بندی کرده وآنها رادرمحلول های مختلفی ازقارچ کشها که تهیه شده بود،قرارداده شد.بعداز حدود 10دقیقه قلمه ها راازمحلول خارج کرده وبرروی پارچه خشکی پهن نموده،تاازحالت خیس بودن،خارج گردند.بعد  از خشک شدن قلمه از محلول های قارچ کش،انتهای قلمه ها درظرف محتوی IBA به مدت 7ثانیه ،طوری قرارداده شدکه حدود3سانتی متر از قلمه هاآغشته به محلول گشت.بستر ریشه زایی ،ترکیبی مساوی از مواد پرلیت وماسه انتخاب شد.

این آزمایش در قالب یک طرح splite plot یاطرح کرت های خردشده بامتن کاملا"تصادفی(CDR)انجام گردید.کرت های اصلی شامل تعداددفعات سم پاشی وکرت های فرعی نیز تیمارهای قارچ کشی بودند.در این آزمایش سه نوع تیمارهای قارچ کش بودند.در این آزمایش سه نوع کرت اصلی انتخاب گردید. سطح اول به کرتی اختصاص یافت که همان مرحله اول درحین کاشت تیمار شده بودند وسطح دوم مربوط به کرتی بود که قلمه ها یک هفته پس از کاشت ،باتیمارهای قارچ کش آبیاری شده بودندوسطح سوم مربوط به کرتی بودکه قلمه ها علاوه برهفته اول،هفته دوم نیز بوسیله تیمارهای قارچ کش آبیاری شده بودند

دراین آزمایش از9تیمار درسه سطح مختلف وهر تیمار باسه تکرار درهرسطح ودر هرتکرار از9قلمه قلمه استفاده گردید.تیمارهاشامل مواردفوق بودندتیمار شاهد،دوتیمارباقارچکش1درهزارو2درهزارمانکوذب،دوتیمارباقارچ کش1درهزار و2درهزار کاپتان،دوتیمار باقارچ کش 1درهزار و2درهزارکاربندازیم.

 نوسانات حرارتی ورطوبتی به شدت تحت کنترل دایم قرار گرفت.دمای پاگرما از24تا27درجه سانتی گراد تنظیم گردید. چون در مرحله ریشه زایی تغذیه از اهمیت خاصی برخورداراست .درطی این آزمایش نیز از کود مایع حاوی عناصر میکرو وماکرو بعداز باز شدن جوانه ها استفاده شد. این کود بصورت محلول پاشی برروی قلمه ها استفاده شد.بعداز گذشت 100روز از زمان کاشت قلمه ها ،کلیه قلمه ها جهت بررسی صفات مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفتند برای بدست آوردن درصد ریشه زایی ، تعداد قلمه های ریشه دار درهر تیمار شمارش ،برتعداد کل آنها درهر تیمار تقسیم ویک میانگین برای هر تیمار بدست آمد.

نتایج وبحث:

با توجه به تجزیه وتحلیل نهایی  اثر علظت های مختلف قارچ کشها برروی صفات موردنظر وهمچنین تاثیر تعداددفعات مصرف آنها در تیمارهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.نتایج بدست آمده برای هریک از صفات اندازه گیری شده ،جداگانه موردتجزیه واریانس قرار گرفت و میانگین حاصله از طریق آزمون توکی مقایسه گردید.

تاثیر سموم قارچ کش بردرصد ریشه زایی:

با توجه به جدول شماره 1 ونمودار شماره 1 صفت ریشه زایی درسطح 1%و5% درتمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد ، افزایش چشمگیری داشته است.

تاثیر غلظت ونوع قارچ کش بردرصدریشه زایی:

جدول شماره 2 ونمودارشماره 2 نشان میدهد که بنومیل 1درهزار بااحتساب رقم(43.2) درریشه زایی، در بالاترین ردیف نسبت به تیمار های دیگر قرار گرفته است. وافزایش معنی داری نسبت به تیمارهای دیگر نشان داده است.کاپتان ادرهزار ،مانند بنومیل ادرهزار توانسته است درصد ریشه زایی رانسبت به بقیه تیمارها افزایش دهدودرسطح 1%اختلاف معنی داری باتیمارها بنومیل بنومیل 1درهزار نشان نداده است ولی درسطح 5 درصد،این اختلاف معنی داری بوده است.

کاربندازیم 1درهزار هم درسطح 1%نسبت به شاهد کمترین مقدار ریشه زایی رانشان می دهد.نتیجه کلی دراین آزمایش نشان می دهد که درصد ریشه زایی ،دربنومیل 1درهزار وکاپتان 1درهزار،نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی دارنشان داده وتوانسته اند ،حدود 29%نسبت به تیمارشاهد ریشه زایی راافزایش دهند.

تاثیر تعداددفعات دفعات مصرف سموم قارچ کش بردرصد ریشه زایی:

طبق جدول شماره 3ونمودار شماره 2،دوبارمصرف سموم نسبت به یک باروسه بار مصرف آنها،افزایش معنی داری درسطح 5%و1% نشان داده است.ومصرف یکبارسموم نسبت به مصرف سه بار آنها،افزایش معنی داری درریشه زایی داشته است. بطوریکه مصرف دوبار قارچ کش ها10%نسبت به روش یکبارمصرف و13%نسبت به روش دوبار مصرف ریشه زایی را افزایش داده است.

تاثیر متقابل غلظت ونوع قارچ کش باتعداددفعات مصرف سموم بردرصدریشه زایی:

جدول شماره 4ونمودار شماره 3 نشان داده است که استفاده از بنومیل 1درهزار دردوبارمصرف نسبت به یک یا سه بار مصرف ،افزایش معنی داری (52.4%) درریشه زایی داشته است.مصرف دو بار مانکوذب 1درهزار ،کاربندازیم 1و2درهزار وکاپتان 1درهزار وبنومیل 1درهزار نسبت به دوروش دیگر ریشه زایی را افزایش داده است.مانکوذب 2درهزار وکاپتان 2درهزار درروش یک بار مصرف ،نسبت به دوبارمصرف وسه بارمصرف،افزایش درصدریشه زایی رانشان می دهند.نتیجه کلی نشان می دهد که بنومیل 1درهزار وکاپتان 1درهزار درروش دوبارمصرف نسبت به کلیه تیمارها درصدریشه زایی بالایی راداشته اند.

بحث وپیشنهاد:

براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق ،درصدریشه زایی قلمه های تیمارشده،باقارچ کش های مختلف بایکدیگر متفاوت بوده است.دوبارمصرف قارچ کش بنومیل یک در هزار، باقارچ کش های مختلف بایکدیگر متفاوت بوده است.دوبار مصرف قارچ کش بنومیل یک درهزار ،بالاترین میزان ریشه زایی رادربین تیمارهای دیگر داشته است استفاده ازروش دوبارمصرف قارچ کش ها، درمقایسه باروشهای یکبارمصرف وسه بامصرف، درصدریشه زایی راافزایش داد.تیمارقارچ کش های مختلف، دربسیاری ازگیاهان وتاثیر آنها برریشه زایی موردآزمایش قرارگرفته است.مصرف قارچ کش ها تا حدی بسته بهغلظت ونوع گیاه می تواند برریشه زایی تاثیر بگذارد.

بطورکلی می توان گفت که ،مصرف قارچ کش هادرغلظت معین برروی قلمه های زردزیتون هابه همراه مصرف هورمون IBAمی تواند تاحد قابل توجهی باعث بهبود وضعیت ریشه زایی گردد.همانطور که اساس فیزیولوژی تشکیل ریشه های نابجا موازنه ای است بین اکسین وسایتوکنین وسایر ترکیباتی که خاصیت اکسینی دارند،می باشد کاربرد خارجی سایتوکنین ها ،تشکیل ریشه های نابجا را می تواند تحریک کند. بطوریکه کاینتین درغلظتهای پایین اثر اندول استیک رابرروی رشد ریشه تحریک می کند وبسته به نوع غلظت ونوع گیاه،ریشه زایی راافزایش می دهد.در این تحقیق می توان مصرف بعضی قارچ کشها رادرغلظت های مناسب در افزایش ریشه زایی رقم زرد زیتون سهیم دانست وعلت آن را می توان به دلیل ممانعت آنها از ایجاد ورشد عوامل بیماریزا وافزایش قدرت زنده ماندن قلمه های حساس،آنهم درشرایط رطوبت ودمای بالا ودرموارد خاص،به علت خاصیت سینرژیستی این مواد باهورمونهای اکسین وسایتوکنین دانست.بنابراین،مصرف بعضی قارچ کشها بالاخص مواد گروه بنزیمیدازول به شرطی که به محیط زیست خسارتی وارد نگردد،درعلظت های مناسب ورعایت اصول بهداشتی بلامانع است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره1-جدول تجزیه واریانس تاثیر قارچ کش ها بردرصد ریشه زایی

ضریب معناداری sig

f

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع

000.

291.1ÚÚ

1178.977

2

2357.954

مصرف قارچ کش

000.

 

4.051

6

24.307

خطای a

000.

244.4ÚÚ

1180.671

8

9445.371

قارچ کش

 

231.2ÚÚ

219.389

16

3510.281

اثر متقابل قارچ کش

 

 

.949

48

45.542

تعداددفعات مصرف قارچ کش

 

 

 

80

15383.392

خطاها

cv=5.6                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول شماره 2-تاثیر غلظت ونوع قارچ کش برمیانگین درصدریشه زایی

                       آزمون توکی(tokey)

5%

1%

میانگین

قارچ کش

f

g

14.162

شاهد

a

a

43.2

بنومیل 1درهزار

b

c

33.915

بنومیل 2درهزار

a

b

41.04

کاپتان 1درهزار

b

c

33.095

کاپتان 2درهزار

d

e

26.731

مانکوذب1درهزار

e

f

17.02

مانکوذب 2درهزار

g

h

11.567

کاربندازیم 1درهزار

c

d

29.977

کاربندازیم 2درهزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   جدول شماره 3-تاثیر تعداد مصرف قارچ کش برمیانگین درصد ریشه زایی

                         آزمون توکی

1%

5%

میانگین

تعداددفعات مصرف قارچکش

b

  b  

25.208

یکبارمصرف

a

a

35.378

دوبارمصرف

c

c

22.984

سه بارمصرف

                           

  

 

 

 

 

 

               

          جدول شماره 4-تاثیر متقابل غلظت ونوع قارچ کش باتعدادمصرف آن برمیانگین درصدریشه زایی

                    تعدادمصرف قارچ کش

سه بارمصرف

دوبارمصرف

یکبارمصرف

قارچ کش

14.73jk

14.44gk

13.31k

کنترل

44.67b

55.51a

22.94fg

بنومیل 1درهزار

17.19ij

37.23cd

44.77b

بنومیل 2درهزار

      46.33b

52.4a

30.9e

کاپتان 1درهزار

25.58f

40.33c

35.8d

کاپتان 2درهزار

17.59ij

38.8cd

/ 1 نظر / 132 بازدید
سجاد

این پیام مال من نیست ولی بخونش: تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه منتظر معجزه باش.